โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา

การประชุม พร้อมกับการประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านควนกองเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563

การประชุม การประชุม การประชุม