โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

การประเมินความสามารถ นักเรียนด้านการอ่าน

การประเมินความสามารถ วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง นำโดย นางศรีนวล อินทร์ท่าฉาง ประธานสนามสอบ และคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบทดสอบเพื่อมอบข้อสอบให้คณะกรรมการดำเนินการสอบโดยความโปร่งใสยุติธรรม

การประเมินความสามารถ การประเมินความสามารถ การประเมินความสามารถ