โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ในวันที่ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี และลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านควนกองเมือง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมี คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เน้นการฝึกการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และ ระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ
รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ