โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนกองเมือง พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ