โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 2 1 3 1
อนุบาล 3 4 3 7 1
รวมชั้นอนุบาล 6 4 10 2
ป.1 1 6 7 1
ป.2 2 0 2 1
ป.3 4 4 8 1
ป.4 3 5 8 1
ป.5 4 2 6 1
ป.6 4 2 6 1
รวมชั้นประถมศึกษา 18 19 37 6
ม.1
ม.2
ม.3
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งหมด 24 23 47 8