โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ทดสอบความสามารถพื้นฐาน ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านควนกองเมือง ได้ทำการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านควนกองเมือง

ทดสอบความสามารถพื้นฐาน ทดสอบความสามารถพื้นฐาน ทดสอบความสามารถพื้นฐาน