โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

บุคคลากร

บุคคลากร ของโรงเรียนบ้านควนกองเมือง หมู่ที่ 3 บ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

บุคคลากร