โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

การวิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับวิธีการวัดสีในการวิเคราะห์ทางเคมีของเลือด

การวิเคราะห์ วิธีการวัดสี การวิเคราะห์โดยอิงจากการเปรีย … Read more

เทคโนโลยี อธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตามมาด้วยการค้นพบ

เทคโนโลยี ตั้งแต่การแก้ไขยีน การกำหนดโครงสร้างโปรตีน ไป … Read more