โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ฝุ่น อธิบายเกี่ยวกับโรคที่สัมพันธ์กับประเภทฝุ่นและวิธีในการวัดความเข้มข้นของฝุ่น

ฝุ่น โรคปอดบวมกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มที่ 5 นั้นสัมพันธ์กับ … Read more